ข้อมูลบุคลากร

นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์

ตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร