ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์อรรณนพ ชินตะวัน

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย