ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์พอสิทธิ์ ชัยมณี

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ