ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร. สังกมา สารวัตร

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Master of public Admistrative การบริหาร National University of Singapore

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การสื่อสารการเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย