ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ขจรพล หิรัญโชติไพศาล

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร