ข้อมูลบุคลากร

นายนฤพล บุตรี

ตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง