ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์สาวิน สืบสหการ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์