ข้อมูลบุคลากร

ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

วารสารศาสตรบัณฑิต วิทยุ-โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์