ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์เจนจิรา ลักษณบุญส่ง

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร