ข้อมูลบุคลากร

นายกำพล กรนานันท์

ตำแหน่ง

นักคอมพิวเตอร์

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย