ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม