ข้อมูลบุคลากร

รศ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร