ข้อมูลบุคลากร

นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์ สือจันทรา

ตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต