ข้อมูลบุคลากร

นางสาวชลทิชา ทองศิริ

ตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์