ข้อมูลบุคลากร

นางสาววรรณนา ศิลประเสริฐ

ตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร