ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์วิชชากร สวนทรง

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า(ลาดกระบัง)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ