ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ลักษณ์นารา จันทรารมย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร