ข้อมูลบุคลากร

ผศ.เชิดชัย ศิริโภคา

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต ประติมากรรม/ปั้นสลัก มหาวิทยาลัยศิลปากร