ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ณัฐวัชร เทียมทัด

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร