ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์

การศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต เอกนาฏศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โฆษณาและสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม