ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ธนวันต์ ไทวัชญานุวัฒน์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯธนบุรี