ข้อมูลบุคลากร

นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า

ตำแหน่ง

นักบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร