ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.นิสาชล รัตนสาชล

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์