ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย