ข้อมูลบุคลากร

ผศ. ฐิติยา พจนาพิทักษ์

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต การภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม/นโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์