Date

รางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา การประกวดโฆษณาหนังสั้น GLO Innovation Short Film Contest 2024
คณะเทคโนโลยีสารสนแทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ (ชั้นปีที่ 1) นายธนกฤต ซิ้มอัมพร นายปัณณวิชญ์ วาณิชย์เสถียร นางสาวนันท์นภัส แก้วประไพ นายไวรัณชน์ อัครวิเนค และนายอัมพล วงค์ปันนา โดยมี ผศ.พรพรรณ เชยจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในนามชื่อทีม Breakdown ได้รับเลือกให้เข้ารอบเป็น 10 ทีมสุดท้าย ในชื่อผลงาน “ว่าไม่ได้” และได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา ในการประกวดโฆษณาหนังสั้น GLO Innovation Short Film Contest 2024 ในหัวข้อ “Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต” จัดโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ Major Ceneplex Group

 

More articles