Date

ดร.อรวรรณ ประพฤติดี ได้รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี ได้รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN จากผลงาน “Overlap of Thai Alphabet”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล THE BEST ART&DESIGN จากผลงาน “Overlap of Thai Alphabet” ในการประชุมวิชาการ “The 2017 International Art & Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2560 ณ Namseoul University ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดย The Korea Association of Art & Design พิธีมอบรางวัล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

S__8118357

More articles