Date

ลงพื้นที่บ้านเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางคณะฯ ทำหน้าที่ผลิตสื่อเล่าเรื่อง Sound of Cheow Larn และ Pop up

อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ อาจารย์สุภาพร หนูก้าน และทีมนักศึกษา ICT Silpakorn ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ ลงพื้นที่บ้านเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางคณะฯ ทำหน้าที่ผลิตสื่อเล่าเรื่อง Sound of Cheow Larn และ Pop up Brochure ชมผลงานได้ที่งาน SX Sustainability Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายใต้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เพื่อพัฒนาเป็นทีมผ้าขาวม้าที่แข็งแกร่งและยั่งยืนเป็นหนึ่งเดียว ผ่านโครงการ Creative Young Designers เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ

More articles