หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Last Update : September 08, 2015

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) : Bachelor of Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) B.A. (Communication Arts)


หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาภาพยนตร์