Faculty of Information

and Communication Technology Silpakorn University

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า ICT เป็นคณะที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานความคิดในการผสมผสานระหว่าง “ศาสตร์ทางศิลปะ” “เทคโนโลยี” และ “การสื่อสาร” เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ งานออกแบบ การผลิตชิ้นงาน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูล เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

          เราเน้นการเรียนการสอนพื่อให้ “คิดได้ ทำได้” จึงมุ่งเน้นการสอนแบบลงมือทำไม่ว่าจะเป็นงานด้านข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์เชิงลึก สาระบันเทิง รวมถึงงานสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจและการตลาด ตลอดจนงานออกแบบที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อการพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ ทั้งหมดคือส่วนผสมของศาสตร์ด้านศิลปะ เทคโนโลยี และการสื่อสาร

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร

หลักสูตรมุ่งสร้างบุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้หลักการของศิลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการสื่อสารของประเทศในอนาคต
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สนใจด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่บูรณาการกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์  เน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริงในทุกๆขั้นตอน จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
หลักสูตรเชิงรุก ที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของคณะ ซึ่งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคและอนาคดของธุรกิจ มีการออกแบบรายวิชาที่ทันสมัย บูรณาการ สอดคล้องกับเทคโนโลยี เนันการนำความรู้ไปใช้ได้จริง

ICT ศิลปากรมุ่งเน้นการสอนแบบลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านข้อมูลข่าวสาร ที่วิเคราะห์เชิงลึกสาระบันเทิง หรือ บันเทิงงานสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ และการตลาด ตลอดจนงานออกแบบที่ใช้ไอที เพื่อการพาณิชย์ และสาธารณประโยชน์ ทั้งหมดคือส่วนผสมของศาสตร์ด้านศิลปะ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กลายมา เป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  (DIGITAL TECHNOLOGY FOR  BUSINESS)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (DIGITAL TECHNOLOGY FOR DESIGN)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (COMMUNICATION ARTS)

 

A. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาที่ต้องเรียนอยู่ที่นี่ ได้แก่
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-3
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ชั้นปีที่ 1-3

B. City Campus เมืองทองธานี ในบริเวณเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ชั้นปีที่ 4
สาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS )  รายละเอียดที่  https://admission.su.ac.th/

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

          กรอ. เป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ สามารถยื่นกู้ กรอ. โดยไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

          กยศ. มีข้อจำกัดรายได้ของครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาท ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

          ทุนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          – ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมสูงสุด : ประจำภาคการศึกษา  (จำนวนเงินเท่ากับจำนวนค่าลงทะเบียนเรียนของแต่ละสาขาวิชาในเทอมนั้นๆ)  มีประมาณ 25 ทุน ต่อเทอม

          – ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ประจำภาคการศึกษา  (TA เทอมละ 6,000 บาท)

          – ทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

          ทุนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

          – ทุนภูมิพลประเภทเรียนดี

          – ทุนภูมิพลประเภทส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

          – ทุนส่งเสริมประเภทความสามารถพิเศษ

          ทุนจากหน่วยงานภายนอก

          – Sharing The Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี

โครงการพิเศษ หมายถึง หลักสูตรที่บริหารจัดการด้วยเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณแผ่นดิน ทุกหลักสูตรของคณะฯ เป็นโครงการพิเศษทุกหลักสูตร

Showcase

ผลงานจาก Project ในชั้นเรียน และงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษา

“Truck Rounding”

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: ฐิติวรรณ เฮงจำรัส

New Recording

Project By
เกียรติศักดิ์ กิ่งแก้ว

“Pookkan”

Project By
ชุติกาญจน์ เดชเพิ่ม

Alumni Testimonials