ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

October 16, 2020 | 1 year ago

โดย | ictadmin


ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอโปรดดำเนินการเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังนี้  

1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารที่นี่

2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารและรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร

3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสาขาวิชาที่ตนเรียนกรอกข้อมูลเซ็นผู้รับเงิน โดย "ไม่ต้องลงวันที่" ในใบสำคัญรับเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขานิเทศศาสตร์

4. นศ.นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชาทั้ง 2 แห่ง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

- สำนักงานคณะ ICT เพชรบุรี ชั้น 3 อาคารบริหาร ที่นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า

- สำนักงานคณะ ICT City Campus เมืองทองธานี ที่นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์


ทุนการศึกษาอื่นๆ