หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

Last Update : Dec 5, 2022

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Sciences Program in Digital Technology for Business.

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ) : Bachelor of Sciences (Digital Technology for Business) ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ): B.S. (Digital Technology for Business)


ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2563 (ล่าสุด)

ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2546

รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ.2562)

วิดีโอแนะนำหลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อ

วิดีโอแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ


รายละเอียดการสมัครเรียน (admission.su.ac.th)

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

     ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่พร้อมจะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือสร้างความสามารถในเชิงธุรกิจรวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมองค์กรธุรกิจ

ชั้นปีที่ 1

เศึกษาวิชาทั่วไปการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ และวิชาบัญชี รวมถึง โปรแกรมเบื้องต้นของพื้นฐานธุรกิจ

ชั้นปีที่ 2

เเน้นในส่วนการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับธุรกิจ

ชั้นปีที่ 3

ศึกษาการทำสื่อผสม การออกแบบต่างๆและต่อยอดการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพือธุรกิจ

ชั้นปีที่ 4

ศึกษาเจาะลึกถึงตลาดผู้บริโภค การทำสื่อต่างๆเพื่อออกสู่ตลาด การเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ ทำให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพื่อการต่อยอดให้จุลนิพนธ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น