Watkhanon โดย ญาณภัทร พัฒพงษ์ • อินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชันศิลปากร • sty}e:yeet Exhibition'22

June 21, 2022 | 5 months ago


หัวข้อโครงการ: การออกแบบและพัฒนาเว็บเเอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน (Design and Development of Web Applications Promoting Museum Tourism. Case Study of Nang Yai Museum at Wat Khanon)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย: ญาณภัทร พัฒพงษ์, ที่ปรึกษา: อาจารย์ศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุล

รายละเอียดของโครงการ: จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนให้มีคนเข้าชมมากขึ้นในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
จากปัญหาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันสำหรับเข้าไปชมข้อมูลของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเเละแอปพลิเคชัน watkhanonAR เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเที่ยวชมภายในพิพิธภัณฑ์  สำหรับผู้ที่อยากไปเที่ยวเเละเข้าชมพิพิธภัณฑ์  และการหาข้อมูลเกี่ยวกับทางพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

Watkhanon} Video Showreel: youtu.be/l7bzTjJULIM

Features

• การนำเสนอข้อมูลของหนังใหญ่วัดขนอนโดยใช้ parallax website

• APP AR ในการใช้ดูตัวหนังเพื่อที่จะเห็นข้อมูลเเละ graphic 

Tech Stacks: Coding Language (Stack): HTML, CSS, JS, C# ••• Database system (Stack): Firebase ••• Coding Plugin / Library stack: Javascript, jarallax-master, multiscroll, paroller-master, vuforia ar ••• Design & Presentation Tools: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Google Sheet, Google Form ••• Coding Tools: Visual Studio Code, Visual Studio, Unity

Watkhanon} VDO Complete Demo: youtu.be/Blu_Ue1CZmU


รายละเอียดและช่องทางติดต่อเจ้าของผลงาน:

ญาณภัทร พัฒพงษ์(อู๋), Yanapat Puthpong (Ou)

อีเมล: ou.sosza@gmail.com

ลิงกต์อิน: linkedin.com/in/yanapat-puthpong-145879241/

ทักษะสำคัญและความสนใจของเจ้าของผลงาน (TECHNICAL SKILL): (1) Front-end Development (2) UX/UI Design (3) Back-end Development

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของเจ้าของผลงาน: su-styleyeet-port-13600172.pdf

Watkhanon} ฟังเรื่องเล่าสุดจี๊ด! ของ "อู๋ ญาณภัทร": youtu.be/18L1zSW9kEg


หนังสือ (e-Catalogue) รวบรวมผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร ปี 2022 ภายในประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียดของผลงานจุลนิพนธ์ รวม 17 ผลงาน เผยให้เห็นเบื้องหน้า เบื้องหลังของการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจุลนิพนธ์ รวมถึงสัมผัสโมเมนต์ และมุมมองของเหล่าชาวยีทท์ผู้ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน

สามารถเลือกอ่านได้ 2 แบบ คือ
• แบบหน้าคู่ (เหมาะสำหรับอ่านบนจอขนาดใหญ่/ Laptop, PC) →  2022-styleyeet-ecatelogue-spd.pdf
• แบบหน้าเดี่ยว (เหมาะสำหรับอ่านบนจอเล็ก/ จอสมาร์ทโฟน) → 2022-styleyeet-ecatelogue-pgs.pdf


ช่องทางการติดตามผลงานของนักศึกษาวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร เพิ่มเติม: fb.com/funcslash • medium.com/funcslash • twitter.com/funcslash • instagram.com/funcslash • youtube: bit.ly/ytfuncslash • pinterest.com/funcslash • tiktok.com/@funcslash


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิทรรศการ sty}e:yeet Senior Project Exhibition และสนับสนุนพลังในการเติบโตของคนรุ่นใหม่โดย: บ. กรุงศรีฟินโนเวต จำกัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดบ. คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)บ. ดัค แล็บ จํากัดบ. แนบบลา ดิจิตอล จำกัดบ. ชินเอ เซอร์วิส จำกัดบ. คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ จำกัดบ. นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัดศิษย์เก่าวิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน รุ่นที่ 9, 12, 14