ระบบกลางการรับนิสิต/นักศึกษา (Admissions)

Last Update : May 7, 2017

รายละเอียด

เป็นระบบที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

ตารางองค์ประกอบในการคัดเลือกฯบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2560