โครงการบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ “Outcome Based Learning”

June 30, 2017 | June 30, 2017คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีการบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ “Outcome Based Learning” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้หลักสูตรมีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของอนาคต 


โครงการบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ “Outcome Based Learning”