ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ City Campus เมืองทองธานี

August 02, 2017 | August 02, 2017ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ City Campus เมืองทองธานี 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีมติให้คณะฯ เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ City Campus เมืองทองธานี เป็นวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560