ไอซีทีศิลปากร ร่วมลงนาม MOU โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

November 23, 2017 | November 23, 2017ผศ.สมศักด์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล และอาจารย์ รักชนก สุขุกาลนันท์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2560-2561 "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ร่วมกับธนาคารออมสิน และสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง ร่วมลงนามในพิธี ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560