ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพ ชีวรัศมี


การศึกษา

ศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ