ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ชญานิศ ต้นเทียน


การศึกษา

ศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ