ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์อนุสรณ์ ศิริปิ่น


การศึกษา

ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร



ความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ