ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ตติยา ซีบังเกิด


อีเมล:

seebungkert_t@silpakorn.edu


การศึกษา

ศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
()
()ความสนใจ

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง, ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

ตติยา ซีบังเกิด. (2560). การศึกษาการใช้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ