ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์อริน เจียจันทร์พงษ์


การศึกษา

วารสารศาสตรบัณฑิต (วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ