ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์อรรณนพ ชินตะวัน


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาพยนตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ