ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์


การศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต (เอกนาฏศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (โฆษณาและสื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุมความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ