ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์นฤชร สังขจันทร์


การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts (Public Relation) University of Coloradoความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ