ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Master of Fine Art Computer Art Savannah College of Art and Design,USA.

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-