ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ฉายสิริ พัฒนถาวร

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-