ข้อมูลบุคลากร

รศ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-