ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ชญานิศ ต้นเทียน

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-