ข้อมูลบุคลากร

นายศรายุทธ ธิบดี

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยี internet of thing,

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-